ANUNŢ IMPORTANT

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 20 noiembrie 2016.

Înscrierile pentru concurs se fac la Directia de Sanatate Publica Calarasi în perioada 14-28 octombrie 2016, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri.

  • La concurs se pot prezenta:

 a) candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

 b) rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

c) specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obţinerea celei de a doua specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. Sunt admişi la concurs numai candidaţii care sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

  • Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa: • numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate; • centrul universitar şi domeniul pentru care concurează; • candidaţii vor menţiona în cererea de înscriere şi acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);

c) copia diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2016 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;

d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;

 f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;

g) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 360 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. Documentele prevăzute la lit. c) şi lit.f) vor fi însoţite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016. Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

 

 in sectiunea "Comunicate de presa" se gasesc informatii despre rezidentiat

Ultimele stiri

Ministerul Sănătății a publicat metodologia pentru examenul de rezidențiat

Ministerul Sănătății a publicat metodologia pentru examenul de rezidențiat

Ziua Mondiala a Contraceptiei 26 septembrie 2016

Informare contraceptie 2016

metodologie Ziua Mondiala a Contraceptiei 2016

Poster Contraceptie 2016

Pliant contraceptie I

Pliant contraceptie II

analiza de situatie privind contraceptia

 

comunicat e de presa - MASURI MENINGITE

Comunicat de presa - MASURI MENINGITE

comunicat de presa - ANTRAX

Comunicat de presa - ANTRAX

concurs ocupare functie publica de executie consilier principal Compartiment Buget Finante

anunt organizare concurs ocupare functie publica de executie consilier principal Compartiment Buget Finante

CP-Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2016

CP-Ziua Internationala de Lupta impotriva Abuzului si Traficului Ilicit de Droguri 2016

Informatii utile turisti Jocurile Olimpice Rio 2016

Informatii utile turisti Jocurile Olimpice Rio 2016

 

ZIUA MONDIALA FARA TUTUN

COMUNICAT DE PRESA : ZIUA MONDIALA FARA TUTUN 2016

ZIUA MONDIALA FARA TUTUN 2016